Middel%208

1. Spelregels

Dit zijn de spelregels die tussen de opdrachtgever en mij gelden aanvullend op de opdrachtbevestiging (ook wel “overeenkomst” genoemd), tenzij er andere uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt. Deze spelregels gelden voor al mijn animaties, motion graphics, logo-ontwerpen, illustraties, cartoons en welk ander (grafisch) ontwerp ik dan ook maak (hierna ook te noemen “Design”).

Middel%2044

2. Afspraken

Alleen schriftelijke/digitale afspraken zijn geldig. Bij digitaal geldt alleen dat ze geldig zijn als ik ze uitdrukkelijk heb bevestigd.

Middel%2018

3. Prijsopgaaf/factuur

Prijsopgaaf = vrijblijvend & 30 dagen na uitbrengen geldig.
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum.
Te laat betalen = wettelijke rente + 15% incassokosten (incassokosten met een minimum van € 150).

Voorschotbetaling: 50% betaling bij akkoord opdracht (voordat de werkzaamheden aanvangen) + 50% na aflevering eindproduct.
let op: Voorschotbetaling is niet-restituteerbaar bij opzegging opdracht door opdrachtgever.

De factuur verstuur ik altijd digitaal in een PDF-bestand

Indien sprake is van een doorlopende opdracht (bijvoorbeeld elke
maand een Design maken), heb ik het recht de prijs aan te passen
na verloop van een jaar (en elk opvolgend jaar) na dagtekening van de opdrachtbevestiging.

Ik mag de opdrachtgever voor de betaaltermijn helpen met een “herinnering” vooraf.

Betaaltermijn: 14 dagen

M.u.v. voorschotnota. Bij voorschotnota is betaaltermijn direct bij akkoord offerte

Middel%2038

4. Wat zit niet in de prijsafspraak

Indien ik voor het Design een of meerdere van de volgende elementen moet aanschaffen of gebruiken:
- een lettertype dat ik niet bezit;
- het gebruik van commerciële afbeeldingen (foto’s, vectortekeningen, video);
- het gebruik van muziek(rechten) en geluidseffecten;
- het gebruik van voice-overs;
Het gebruik van elementen zoals hiervoor genoemd zal ik apart in rekening brengen in aanvulling op de prijsafspraak, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Middel%2019

5. meerprijs

Voor alle werkzaamheden die moeten worden verricht bovenop de afspraak in de opdrachtbevestiging heb ik het recht een meerprijs in rekening te brengen. Meerprijs is minimnaal het aantal gewerkte uren x een uurtarief van € 130 ex BTW.
Deze meerprijs zal dan in aanvulling op de prijsafspraak (offerteprijs) in rekening worden gebracht.

Middel%2018

6. Tussentijdse facturering

Ingeval de opdrachtgever, na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke blijft met het verstrekken van informatie of akkoord op een fase in de opdracht, waardoor de uitvoering van de opdracht geen voortgang kan vinden, ben ik gerechtigd om tussentijds voor het reeds gedane werk een factuur te sturen. Het factuurbedrag is dan gelijk aan een evenredig deel van de reeds verrichte werkzaamheden, doch minimaal 25% van de overeengekomen prijs voor de opdracht.
De opdrachtgever is gehouden om deze factuur binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen.

Middel%2070

7. Eilandclausule

Ik woon en werk op een eiland (Texel). Mijn prijs is mede gebaseerd op zoveel mogelijk digitaal & telefonisch contact. Indien ik moet reizen naar - wat wij Texelaars noemen - de overkant, dan heb ik het recht daarvoor de gemaakte reiskosten + aanvullend € 45 ex BTW per uur reistijd in rekening te brengen, bovenop de prijsafspraak.

Middel%2071

8. Licentierecht (gebruiksrecht)

De opdrachtgever krijgt een licentierecht, voor een - in de opdrachtbevestiging te noemen - nader te bepalen duur, op het gebruik van het Design.
Dit licentierecht houdt het volgende in:
De opdrachtgever heeft het recht het Design te tonen, te delen of gebruiken voor eigen promotie-doeleinden of specifieke doeleinden voor zover deze expliciet zijn beschreven in de opdrachtbevestiging. Het licentierecht houdt ook in dat ik eigendom blijf behouden van het design, met uitzondering van een logo design.

Het is opdrachtgever niet toegestaan het Design of afzonderlijke afbeeldingen daaruit:
• te bewerken;
• door te verkopen aan derden;
• op andere wijze tegen een vergoeding aan derden ter beschikking te stellen;
• te gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd zijn, pornografisch/discriminerend/racistisch van aard zijn, aanzetten tot haat of geweld.

Zolang volledige betaling van de opdracht niet heeft plaatsgevonden, behoud ik het licentierecht. Het gebruik van het Design zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, na verloop van de afgesproken betalingstermijn, is een inbreuk op dit licentierecht

Middel%2058

9. Animatie

De volgende bepalingen in dit artikel zien uitsluitend op animaties/motion graphics

In de prijsopgaaf van de animatie zit geen voice-over begrepen, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
Hou bij een voice-over rekening met het volgende:
• ongeveer 120 woorden tekst = 1 (een) minuut spreektijd.
• de meerprijs voor een voice-over bestaat uit: maken voice over script, spreektijd, kosten inhuren stemacteur, montage van de gesproken tekst.
• inhuur (professionele) voice-over is afhankelijk van beschikbaarheid van de stemacteur.
• een voice-over moet duidelijk vooraf worden aangegeven (voice-over is leidend voor de animatie).

Let op: na akkoord op het voice-over script en het inspreken van de voice-over, kan een aanpassing van de voice-over alleen tegen een meerprijs (de voice-over moet dan opnieuw geheel worden ingesproken) Deze aanpassing zit niet in de vaste prijsafspraak.

Bij een animatie krijgt de opdrachtgever, tenzij anders is afgesproken:
• een hyperlink naar Vimeo (of desgevraagd You Tube)
• een filmbestand in .mp4
Bij een animatie geldt:
• de resolutie is High Definition (1920 x 1080)
• de beeldverhouding is 16:9
• bestanden worden aangeleverd via Dropbox
• kleurformaat = RGB

Middel%2040

10. Illustratie

Onderstaande geldt specifiek voor illustraties (waaronder mede wordt verstaan; logo-ontwerpen, tekeningen, cartoons, artist impression)

Bij een illustratie zit in de afgesproken prijs 1 (een) enkele revisie ronde. De opdrachtgever mag 1 (een) keer wijzigingen laten doorvoeren. Een illustratie wordt uitgevoerd in het kleurformaat RGB en in het formaat van maximaal 1500 pixels breed of 1500 pixels hoog.

Als we een “artist impression” afspreken dat geldt het volgende. Een “artist impression” is een ontwerp die een fotografische werkelijkheid van een object benadert. Het is geen volledige en correcte weergave, het blijft een impressie. Bij een “artist impression” heb ik een zekere creatieve vrijheid (na aanwijzing/schets van de opdrachtgever).

Bij een opdracht voor een cartoon geeft de opdrachtgever een tekst of onderwerp en ik maak dan over de tekst/onderwerp in algemene zin een cartoon (een humoristische weergave van het onderwerp of een of meerdere elementen uit de tekst). De cartoon dekt over het algemeen niet de gehele tekst/onderwerp.

Middel%2050

11. Drukwerk

Indien de opdrachtgever bestanden wil voor drukwerk dan geldt het volgende:
• Ik druk of print ontwerpen niet uit (ik lever geen drukwerk, alleen ontwerpen voor drukwerk);
• indien de opdrachtgever ontwerpen wil voor drukwerk dan dient de opdrachtgever dat expliciet voor de opdracht aan te geven;
• voor drukwerk maak ik het Design in CMYK- of Pantone-kleurformaat;
• Ik lever de ontwerpen aan in de gebruikelijke PDF-formaten, welke worden gebruikt in de Adobe software (Indesign, Illustrator en Photoshop);
• de kleur die ik aanlever (de kleur die de opdrachtgever ziet in het digitale ontwerp) is de vaststaande kleur, afwijkingen van de kleur door fysiek uitprinten of drukwerk geeft geen recht op kosteloze aanpassingen van de kleur;
• De keuze van de printer of drukkerij is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever (advies: laat zonodig proefdrukken maken);
• Indien goedgekeurde ontwerpen moeten worden aangepast omdat het drukwerk technisch noodzakelijk is, zijn de aanpassingen voor rekening van de opdrachtgever en heb ik het recht voor het meerwerk een meerprijs te rekenen.

Middel%2011

12. Het klokje-tikt-door

Indien een deadline is afgesproken voor de opdracht, dient de opdrachtgever ook tijdig te voldoen aan het aanleveren van bestanden, het tijdig verstrekken van informatie nodig voor de opdracht en tijdig antwoord op vragen en akkoordverklaringen.
Niet tijdig verstrekken van deze gegevens ontslaat mij van de deadline-verplichting en leidt niet tot schadeplichtigheid van mijn kant jegens de opdrachtgever.

Middel%2072

13. Gebrek reclameren

De opdrachtgever heeft 30 (dertig) dagen de tijd (na goedkeuring definitief ontwerp) om gebreken te melden. Na die 30 dagen nog reclameren, geeft de opdrachtgever geen recht meer op kosteloos herstel. Ik heb het recht om de werkzaamheden van het herstel in rekening te brengen.

Middel%2073

14. Aansprakelijkheid

 Ik ben niet aansprakelijk:
• indien de opdrachtgever schade lijdt als gevolg van door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie;
• indien de opdrachtgever schade lijdt als gevolg van door of namens de opdrachtgever verstrekt beeldmateriaal of audiomateriaal;
• voor aanspraken van derden indien zij schade lijden die toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever of derden;
• indien de opdrachtgever schade lijdt als gevolg van overmacht aan mijn kant;
• indien ik derden voor de opdracht inschakel en de opdrachtgever schade lijdt door toedoen van deze derde (en ik op die werkzaamheden geen directe invloed kan uitoefenen);
• indien de opdrachtgever schade lijdt die wordt veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever weet (of behoort te weten) dat informatie verzenden via de digitale weg (mail, sms, social media) niet volledig veilig is.
Indien de opdrachtgever materiaal voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking stelt, verklaart de opdrachtgever uitdrukkelijk dat de opdrachtgever rechthebbende is van dit materiaal. De opdrachtgever vrijwaart mij tegen aanspraken van derden op die (intellectuele) eigendomsrechten en zal alle kosten (waaronder schadevergoeding en proceskosten) volledig vergoeden aan mij.
Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de prijsafspraak. Ik ben niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade zoals indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde inkomsten. 

Middel%2074

15. Promotie

Alles wat ik maak mag ik zelf gebruiken voor eigen promotiedoeleinden (reclame voor mijzelf). Natuurlijk voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht (denk aan bedrijfsinterne infographics). Ik mag bijvoorbeeld het gemaakte werk onder meer promoten via Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook. Elk ontwerp van mij kan worden voorzien van mijn logo, naam en hyperlink naar mijn eigen website. Ik heb het recht alle onderdelen van de productie (zoals script, concepten, schetsen, definitieve ontwerpen) te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Denk hierbij onder meer aan demoreels, previews, the making of documentaires, reclame, etc. Dit gebruik is ook toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Middel%2043

16. Concept & Idee

Elk concept of idee bedacht of gemaakt tijdens de opdracht is mijn (intellectuele) eigendom. Dit geldt voor alle concepten of ideeën ongeacht of deze terecht zijn gekomen in de eindproductie. Ik heb het recht elk door mij
bedacht concept of idee te gebruiken of hergebruiken in andere producties, voor wie dan ook. Deze clausule geldt niet voor een definitief logo-ontwerp, daar die rechten wel overgaan naar de opdrachtgever. Alle concepten van
een logo-ontwerp die niet in het definitieve ontwerp terechtkomen mag ik hergebruiken voor andere logo-ontwerpen voor andere opdrachtgevers.

Middel%2075

17. Copyright

Alles wat ik maak mag niet zonder mijn toestemming worden bewerkt of verwerkt in andere ontwerpen. Ik heb het auteursrecht van het Design en het Design blijft mijn eigendom, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen (denk bijvoorbeeld aan logo design). Zo behoud ik het recht over de digitale bronbestanden die ik heb gemaakt (zoals .obj,
.zpr, .idd, .psd, .ai .ae, .c4d, maar ook schetsen, storyboards of stijlvoorbeelden) en deze worden niet verstrekt aan de opdrachtgever.
Wil de opdrachtgever een exclusief recht hebben, dan kan in onderling overleg het eigendomsrecht worden overdragen tegen een afzonderlijke vergoeding (buiten de vaste prijs).

Middel%2018

18. Watermerk

Ik heb het recht het Design (eindproduct) te voorzien van een watermerk. Pas bij ontvangst van de betaling van de (eind)factuur, zal ik watermerk verwijderen en de opdrachtgever voorzien van een Design zonder watermerk. Ook tussentijdse ontwerpen/schetsen/Design kan ik voorzien van watermerken. 

Middel%2018

19. Opzegging

De opdrachtgever mag altijd opzeggen (geen opzegtermijn), maar wel liefst schriftelijk.
Ik mag alleen opzeggen als:
• de opdrachtgever onze afspraken niet nakomt (zoals het niet of niet tijdig betalen van mijn facturen) of in strijd handelt met de afspraken in de opdracht of deze algemene voorwaarden.
• de opdrachtgever failliet gaat, in surseance terechtkomt, of in een wettelijke schuldsanering.
• als sprake is van een doorlopende opdracht na verloop van een jaar met een opzegtermijn van een maand.
Als de opdrachtgever tussentijds opzegt dan heb ik wel het recht om het reeds verrichtte werk in rekening te brengen (naar redelijke inschatting), doch met een minimum van 50% van de afgesproken prijs.

Middel%2046

20. Slotbepalingen

Ik heb het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Bezoet de Bie Design 2022 - NL001610617B06 - KvK 37160846 - algemene voorwaarden - privacyverklaring